Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Over JOVASTCO BV

 • JOVASTCO BV met maatschappelijke zetel te Nattestraat 38, 1740 Ternat en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0842.954.645, de zaakvoerder kan u bereiken via info (apenstaart) jovastco (punt) be. De boekhouding kan u bereiken via boekhouding (apenstaart) jovastco (punt) be. 
 • Alle activiteiten die vallen onder Jouw Netwerkcoach, ICT adviseur en ICT Community behoren toe aan het bedrijf JOVASTCO BV.
 • JOVASTCO BV is geregistreerd KMO-dienstverlener voor Opleiding DV.O228839 en Advies DV.A228840. Hier vindt u meer informatie.
 • JOVASTCO BV heeft ook het WSE-kwaliteitslabel behaald onder het nummer KDB000000487. Meer info vindt u hier.
 • JOVASTCO BV gaat prat op een hoge en bewezen klantentevredenheid, daarom dat na elke opleiding aan elke cursist gevraagd wordt een evaluatieformulier in te vullen. Dit laat ons toe om onze service te verbeteren op verschillende vlakken.


Overige afspraken

 • Alle mondeling en schriftelijk verkregen informatie, documenten en bestanden worden vertrouwelijk behandeld, dit betekent:
  • dat alle gekregen documenten en bestanden indien gewenst worden terugbezorgd;
  • dat er geen documenten of informatie naar derden gaat.
 • Wij gaan er van uit dat bedrijfsinterne opleiding in uw lokalen kan plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen in de offerte.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw (21 %). De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. JOVASTCO BV behoudt zich steeds het recht om de prijzen te wijzigen.
 • Bij bedrijfsinterne opleidingen is het aan de klant niet toegestaan om cursisten van derde partijen (al of niet tegen betaling) uit te nodigen op de opleiding, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen met JOVASTCO BV. Indien deze offerte een bedrijfsinterne opleiding betreft waarvoor u als klant een subsidie zal aanvragen bij de KMO-portefeuille, dan is het van overheidswege niet toegestaan dat er in de zaal cursisten zitten die geen werknemer zijn van de juridische entiteit waarop de subsidie wordt aangevraagd. In kader van KMO-portefeuille subsidie is de klant verantwoordelijk dat de prestaties uitsluitend plaatsvinden voor de vestiging waarvoor subsidie is aangevraagd.
 • Bij subsidieaanvraag KMO-portefeuille, pijler opleidingen moet het totaal aantal opleidingsuren worden vermeld die alle deelnemers van het bedrijf samen zullen volgen. Een opleidingsdag bij JOVASTCO BV staat gelijk aan 6 uur. Dus indien opleiding van 2 dagen voor 8 personen: 96 uur. Voor de pijler advies, moet het totaal aantal adviesuren van het volledig project worden vermeld. Voor elke aanvraag: check goed de voorwaarden via de website van KMO-portefeuille, want deze worden regelmatig aangepast en sommige vormen van advies of opleidingen worden uitgesloten van subsidie.
 • Indien de prestaties in het buitenland plaatsvinden, gelieve JOVASTCO BV duidelijk te informeren over de wettelijke verplichtingen inzake sociale wetgeving en detachering en alle nodige gegevens te bezorgen. Eventuele kosten hieromtrent zijn volledig ten laste van de klant.
 • JOVASTCO BV heeft steeds het recht om een geplande opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

Afspraken in kader van opleiding en advies

Voor elke opleiding en advies ondertekenen beide partijen een samenwerkingsovereenkomst waarin alle bepalingen staan genoteerd, waarvan hieronder enkele belangrijke worden vernoemd.

Duur en beëindiging 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, gedurende deze periode zullen opleiding en advies hebben plaatsgevonden. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail naar boekhouding@jovastco.be) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de opleiding. Vanaf één week voor aanvang van de opleiding is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer.

Indien je als Klant gebruik kan maken van de KMO-portefeuille, dan kan je de subsidieaanvraag indienen ten laatste 14 kalenderdagen na de aanvang van de adviesverlening

Medewerking van de klant

De Klant verbindt zich ertoe zijn volledige medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst.

In ieder geval verbindt de Klant zich ertoe om steeds wanneer Jovastco hierom verzoekt nuttige inhoud aan te leveren die relevant kan zijn voor de LinkedIn®-pagina van de Klant en die Jovastco moet toelaten om aan de verbintenissen van de Overeenkomst te voldoen.

KMO-portefeuille, kostprijs en betaling

Als Klant komt u in aanmerking voor de KMO-portefeuille en kan u een subsidieaanvraag indienen via deze link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen.

Hou rekening met volgende voorwaarden:

 • De Klant heeft deze adviesovereenkomst ondertekend onder volgend geregistreerd dienstverlener-nummer: DV.O228839 voor Opleiding en DV.A228840 voor Advies.
 • De Klant vult een subsidievraag online in en dit ten laatste 14 dagen na de aanvang van de adviesverlening.
 • De Klant stort zijn eigen bijdrage op de KMO-portefeuille rekening van de financiële partner Sodexo. Ten laatste 30 kalenderdagen na de online aanvraag moet het geld op de KMO-portefeuille rekening staan. Let erop dat de stortingsgegevens (inclusief mededeling) exact overneemt. Hou er rekening mee dat de bank enkele dagen verwerkingstijd nodig heeft.
 • Agentschap Innoveren & Ondernemen stort de subsidie eveneens op deze rekening van de financiële partner Sodexo.
  Wanneer de storting tijdig en correct op de rekening bij Sodexo staat, maakt de Vlaamse overheid de subsidie eveneens over naar deze rekening. De Klant ontvangt hiervan een melding per e-mail. Opgelet, de totaalsom wordt op dit moment nog niet betaald aan de dienstverlener.
 • JOVASTCO BV bevestigt of het project in de KMO-portefeuille correct werd ingevoerd, vanaf dat moment zal de opleiding of het advies ingaan.
 • De Klant of zijn medewerker(s) krijgt de opleiding of advies.
 • De Klant betaalt de opleiding of het advies online via de KMO-portefeuille.

Indien u de opleiding volgt met KMO-portefeuille registreert u het project bij VLAIO.  De BTW op de opleiding stort u door rechtstreeks aan JOVASTCO BV.  70% van de kostprijs is uw eigen bijdrage die u stort aan Sodexo.  De overige 30% wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Volgt u de opleiding zonder KMO-portefeuille, dan betaalt de klant het volledige bedrag van de opleiding vooraleer de opleiding start of het advies ingaat.

Alle facturen van JOVASTCO BV zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij niet voldoen van de factuur door de Klant op de vervaldatum, is van rechtswege  en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een interest verschuldigd van 12% per jaar, vermeerderd met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 250 EUR.

Betwisting van de factuur dient binnen 5 werkdagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan de andere Partij te worden kenbaar gemaakt.

Aansprakelijkheid

De Klant aanvaard dat Jovastco geenszins aansprakelijk kan worden gesteld indien de content die in opdracht van de Klant door Jovastco wordt geplaatst op de persoonlijke LinkedIn®-pagina van de Klant, directe of indirecte schade zou veroorzaken aan de Klant, inclusief imagoschade. De Klant is uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud van de berichten en mededelingen die zij publiceert.

Jovastco kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de LinkedIn®-pagina van de Klant ingevolge technische of andere problemen op de website van LinkedIn® zelf. Daarnaast kan Jovastco geenszins aansprakelijk gehouden worden voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van bepaalde hyperlinks op het LinkedIn®-profiel van de Klant, die werden geplaatst in opdracht van de Klant.

Intellectuele eigendom

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen, behoudt elke Partij te allen tijde al haar intellectuele eigendomsrechten die zij ontwikkelt of heeft ontwikkeld vóór de inwerkingtreding van onderhavige overeenkomst, waaronder - maar niet beperkt tot - de intellectuele rechten van de door haar ontworpen en tot stand gebrachte ontwerpen, software, calculaties, algoritmes, logo’s, technieken en processen en elk ander voor intellectueel eigendomsrecht vatbaar element in de ontwikkelde software en/of op de website.

Vertrouwelijkheid en exclusiviteit

Elke Partij bij de Overeenkomst erkent dat alle kennis en informatie die in de aanloop naar het sluiten van de Overeenkomst, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en als resultaat van de Overeenkomst bekend en beschikbaar werd gemaakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle informatie met betrekking tot klanten, prijzen, procedures, producten, handelsgeheimen, vertrouwelijk en bedrijfsgeheimen zijn.

Privacy

Jovastco verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens die haar gebeurlijk meegedeeld zouden worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met de grootste zorg en veiligheid te behandelen en in alle omstandigheden te handelen overeenkomstig de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens of elke wetgevende tekst die deze wet in de toekomst zou aanvullen, interpreteren of vervangen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Huidige overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

Elk eventueel geschil voortvloeiende uit de totstandkoming, uitvoering en/of interpretatie van huidige overeenkomst, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Disclaimer

 • JOVASTCO BV en haar afdelingen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
 • JOVASTCO BV en haar afdelingen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.
 • Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brugge, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x